Gương cầu GTR

2.200.000

Gương cầu GTR sáng với cường độ sáng cao, luồng sáng chiếu xa.

Đặc biệt có gương cầu GTR chân H4 H7, HB4 lắp cho các xe bóng H4, H7 và HB4 không phải cắt chóa.

Gọi ngay